Dịch vụ cung cấp lắp đặt thiết bị điện – tự động hóa.

Dịch vụ thiết kế cung cấp tủ SCADA/DCS PLC.

Dịch vụ phần mềm SCADA, nâng cấp hệ thống phần mềm SCADA nhà máy.